Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP ŠD, roční plán

1. 11. 2018

Školní vzdělávací program

pro zájmové vzdělávání

 

Školní družina

Při ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník

 

Obsah:

 1.  Úvod – Identifikace ŠD
 2.  Charakteristika družiny
 3.  Materiální podmínky (prostory a vybavení)
 4.  Personální podmínky
 5.  Ekonomické podmínky
 6.  Bezpečnost práce a ochrany zdraví
 7.  Vzdělávání:
  1. cíle
  2. formy a obsah
  3. klíčové kompetence
  4. podmínky přijímání
  5. podmínky průběhu a ukončování vzdělávání
  6. délka a časový plán
  7. podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

       8.  Hodnocení

       9.  Roční plán

            10. Přílohy

 
1. Úvod - Identifikace ŠD - základní údaje o ŠD

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník

Komenského 200, 277 32 Byšice

IČ 71001620

 

Ředitel školy: Mgr. František Viktorin

Vedoucí školní družiny: Lenka Purašová

 

e-mail: skola@zsbysice.cz; web:www.zsbysice.cz

Telefon: 315 696 219,775 582 872

 

Zřizovatel: Obec Byšice

Tyršovo nám. 153, 277 32 Byšice

e-mail:obec@bysice.eu; web:www.bysice.eu

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015


Tento školní vzdělávací program vydal ředitel školy:Mgr. František Viktorin                                                                            
 

 1. Charakteristika družiny

      Školní družina je školské zařízení, jehož hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Výchovná činnost se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družiny.

Školní družina také dává prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku základní školy.

Rejstříková kapacita ŠD je 95 žáků (od 1. 9. 2015). Družina se naplňuje do této kapacity. Při plné kapacitě může být rozdělena až do 4 oddělení. Počet oddělení se vždy odvíjí od počtu přihlášených žáků v daném školním roce.

Žáci docházejí do ŠD podle přihlašovacích lístků a jsou zařazeni do oddělení, která se naplňují do počtu nejvýše 30 žáků. Družina má nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v průměru na jedno oddělení.

Družina organizuje činnosti nejen pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce. Také ostatní žáci a jejich zákonní zástupci se mohou zapojit do akcí ŠD (např. různé soutěže, zábavné akce).

Družina nabízí pestrou škálu činností, které se odvíjejí podle zájmu žáků, tradiční akce - Projekt:“Podzim - podzimní dílna. Divadelní představení. Mikulášská nadílka. Vánoční besídka. Karneval. Projekt: „Zima“. Projekt: „Březen – měsíc knihy“. Besedy. Výlety. Rej čarodějnic. Projekt: „Duben-měsíc bezpečnosti“. Projekt: „Velikonoce, velikonoční dílna. Ukázky přežití v přírodě „airsoft“. MDD. Dále příležitostné akce a soutěže.

Družina se různými formami aktivně podílí na akcích pořádaných základní školou, OÚ v Byšicích (vánoční jarmark aj.) Družina spolupracuje s místní organizací KRPŠ.

O hlavních prázdninách je provoz školní družiny přerušen.

Školní družina má vlastní webové stránky www.druzinabys.estranky.cz kde naleznete tyto údaje: 

 • provozní informace
 • řád ŠD
 • směrnice ŠD
 • fotogalerie společných vybraných akcí
 1. Materiální podmínky                                                                                                             a) k činnosti družiny:

 využívané prostory: kmenové učebny 1. stupně vybavené interaktivními tabulemi a dataprojektory, tělocvična, školní hřiště, zahrada ZŠ a dětské hřiště před školní jídelnou, kuchyňka, dílna, počítačová učebna, interaktivní učebna, školní knihovna, hygienická

      b) vybavení družiny                                                                   je účelně rozmístěno v učebnách 1. stupně.Vybavením je nový moderní nábytek, notebookkoberec, relaxační koutek, mnoho stavebnic a  hraček, stolních her, sportovní náčiní, materiály pro činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dětská i metodická literatura atd., dětský časopis (Můj vláček).

 

 1.  Personální podmínky

Pedagogické působení v ŠD zajišťuje 5 kvalifikovaných vychovatelek, z toho 1 vedoucí vychovatelka. Počet vychovatelek se odvíjí od počtu otevřených oddělení v daném školním roce. V každém oddělení pracují vychovatelky podle vlastních tematických plánů. Při některých činnostech spolu úzce spolupracují.

Dle možností se vychovatelky zúčastňují seminářů DVPP, akreditovaných kurzů zaměřených na práci v ŠD, vzdělávají se také samostudiem, sledováním nových publikací, knih, odborných článků v časopisech, zajišťují nové náměty pro zájmové a rekreační aktivity v ŠD.

Účastní se akcí pořádaných obcí a také víkendových a prázdninových akcí pro žáky.

 

 1. Ekonomické podmínky

5.1 Výši úplaty za zájmové vzdělávání podrobně upravuje vnitřní směrnice č. 38.

5.2 Zdroje financování ŠD

Financování ŠD je více zdrojové:

 1. ze státního rozpočtu jsou finanční prostředky určeny na mzdové náklady
 2. z příspěvků od zřizovatele je hrazen provoz
 3. z prostředků vybraných formou úplaty za zájmové vzdělávání je hrazeno materiální vybavení

 

 Každoročně přispívá na ŠD také několik sponzorů.

 

 1. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Vycházíme z doporučení MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Žáci jsou na začátku roku poučeni o BOZ, během roku je poučení opakováno. Při všech aktivitách dbá vychovatelka ŠD zásad BOZP, vykonává přímý dozor, je neustále přítomna v oddělení. Úrazy žáků vychovatelka zapisuje do knihy úrazů, ihned informuje ředitele školy. Školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP.

Zvláštní pozornost je věnována pohybu žáků mimo budovu či areál školy. Zde je maximální počet žáků svěřených jednomu pedagogickému pracovníkovi stanoven na počet 25 žáků. Pokud dojde k situaci, že počet žáků se navýší, je pověřena doprovodem žáků další osoba.

 

7. Vzdělávání

 1. Cíle

Návaznost na ŠVP pro ZV "Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe".
Školní družina plní významnou úlohu na prvním stupni základních škol. Je součástí školského výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne
před  odchodem domů nebo jiných zájmových aktivit. Rozvíjí osobnost žáků a zdokonaluje jejich sociální dovednosti. Vytváří podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).

 • Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
 • Rozvíjet osobnost dítěte.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
 • Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování.
 • Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
 • Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
 • Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
 • Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
 • Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.
 • Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami žáků.

B) Formy a obsah činnosti

1. pravidelná činnost – probíhá v rámci týdne v závislosti na přírodních a organizačních podmínkách. Představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělání: výtvarná činnost, dramatická a hudební činnost, sportovní aktivity, hudebně pohybová činnost, pracovně technická činnost, přírodovědná činnost, vlastivědná činnost, dopravní činnost, didaktické hry. Tyto činnosti podněcují rozvoj nadání žáků a umožňují prožít úspěch i žákům se SVP.

2. příležitostná činnost - je to výchovná, vzdělávací, zájmová, tematická rekreační činnost, organizovaná nepravidelně dle potřeb a možností ŠD (akce, projekty). Není zahrnuta do týdenní skladby činností. Jsou to činnosti, které jsou pořádané školou a organizované školní družinou (např. drakiáda, různé sportovní soutěže, výlety, divadelní představení, výstavy….. ).

3. průběžná činnost - činnost ranních a koncových družin, pobyt venku (hry, různé činnosti), odpolední, klidové činnosti.   V naší družině provozujeme odpočinkové činnosti zejména ráno a po obědě formou četby a relaxačního cvičení a také přípravu na vyučování formou didaktických her a výukových programů na počítačích.

 

c) Klíčové kompetence

Je to dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

1. kompetence k učení - učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislosti, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení.

2. kompetence k řešení problémů - všímá si žáků i problémů, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje. Rozvíjí všestrannou spolupráci s rodinami žáků.

3. kompetence komunikativní - ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi, vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i  dospělými.

4. kompetence sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

5. kompetence občanské - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si svá práva i práva druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých, orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

6. kompetence pracovní - používá bezpečně a účinně svěřené pomůcky, po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě.

 1. Podmínky přijímání

Žáky 1. tříd přihlašují do školní družiny rodiče už při zápisu do školy. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Do ŠD mohou být žáci přihlášeni během celého školního roku. Při nástupu do ŠD rodiče vyplní zápisní lístek, na který uvedou důležité informace: rozsah docházky a způsob odchodu žáka domů z družiny (doba příchodu a odchodu), podmínky odchodu (kdo dítě vyzvedává nebo zda odchází samo), telefonní čísla.

Pokračování docházky stvrzují rodiče písemně na konci stávajícího roku na rok následující.    


e) podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

Ukončení vzdělávání v ŠD během školního roku probíhá formou písemného odhlášení zákonného zástupce žáka. Formulář pro odhlášení je k dispozici v sekretariátu školy a u vedoucí vychovatelky ŠD.

O případném vyloučení žáka z družiny rozhodne ředitel ZŠ (nezaplacení příspěvku, dlouhodobá neomluvená absence, vážné porušení Vnitřního řádu ŠD).

Podrobně upravuje Vnitřní řád ŠD (viz příloha).

 

 1. délka a časový plán

 

ŠVP je plánován jako roční, viz Roční plán (bod 9)

 

 1. podmínky pro žáky se SVP

Při práci s žáky se SVP je uplatňován zejména individuální přístup se zřetelem k jejich potřebám.

 

8. Hodnocení

a) hodnocení žáka

1. slovní hodnocení

2. formou udělení diplomů, předání odměn

3. celoroční hodnocení na základě aktivit žáků

b) autoevaluace

1. vlastní hodnocení dosažených výsledků v jednotlivých činnostech

2. formou dotazníků pro rodiče v rámci hodnocení školy

 

 

    9. Roční plán

 

Podzimní období - září, říjen, listopad

Společenská výchova

Naše škola není bludiště – poznáváme nové prostředí, seznámíme se s organizací života ve škole. Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje, víme, kde je najdeme.

Poučení o BOZP při činnostech ŠD, při přecházení do ŠJ a společném stravování.  Seznamujeme se s řádem ŠD. Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD.

Umíme správně pozdravit, oslovovat spolužáky a dospělé, umět o něco slušně požádat, omluvit se, poděkovat.

Známe základní zásady osobní hygieny, dodržujeme je.

Učíme žáky samostatnosti při oblékání a obouvání.

Dodržujeme základní pravidla společenského chování a stolování.

Správně zacházíme s pomůckami školní družiny, hračkami, stavebnicemi a společenskými hrami, a umíme o ně pečovat.

Dopravní činnost

Bezpečná cesta do školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku. Zopakujeme základní pravidla silničního provozu, chováme se ukázněně na vozovce.

 Seznámíme žáky s pravidly pro chodce. Naučíme žáky významu základních dopravních značek a značek, které se nacházejí v okolí. Učíme žáky důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci.

 

 

 

 

 

Tělovýchovná činnost

Naučíme žáky práci s míčem (chytat a házet míč – různé míčové hry a cvičení, dribling, házet na koš). Běhy a cvičení v přírodě. Skoky přes švihadla, přes velké lano, skoky z místa, s rozběhem.

Různé sportovní hry a soutěže. Pohybové hry. Hry na prolézačkách, houpačkách a lanové dráze na školní zahradě. Organizace sportovní olympiády.

Hudebně-pohybová činnost

 

 

 

 

 

 

Cvičíme podle hudby, nácviky jednoduchých sestav. Rytmická cvičení spojená s hudebním doprovodem. Cvičíme podle DVD (cvičení s Dádou).

Předvedení a účast žáků na tanci“ Zumba“.

Poslech hudby – učíme žáky rozeznávat žánry (vážná, moderní, rychlá, pomalá).

Zpíváme lidové písničky s doprovodem orffových nástrojů, houslí, kytary.

Opakujeme si písničky, které se žáci naučili ve škole a MŠ.

Poslech pohádkové hudby a určování názvů pohádek.

Pracovně-technická činnost

Pracujeme s papírem, barevným papírem, kartonem – skládání z papíru, vystřihování, nalepování, obkreslování dle šablon. Naučíme žáky správně zacházet s nůžkami.

Ošetřujeme pokojové rostliny – zalévání, přesazování, hnojení, rosení.

Manipulace se stavebnicemi – montáž a demontáž z různých druhů stavebnic. Soutěže ve stavění a dovednostech.

Projekt: „Podzim“

Práce a výroba z přírodnin – (listy, květy, šišky, kůra, větvičky, plody jeřabin …), navlékání, lepení, skládání, stříhání, tvoření jednoduchých obrázků. Modelujeme.

Výroba dráčků a draků. Pouštění draků.

Výtvarná činnost

Kreslení pastelkami, voskovkami, fixami. Učíme žáky rozeznat teplé a studené barvy. Kreslení a vybarvování podzimního ovoce a zeleniny, listů, dráčků a různých druhů hub. Vybarvování omalovánek a jiných předtištěných obrázků, dle ročního období. Hra s barvou. Používání různých výtvarných technik.

Přírodovědná činnost

Sledování změn v přírodě. Určování rozdílů letního a podzimního období. Podle tvaru, zbarvení listů a plodů naučit se rozlišit druhy stromů, keřů (kaštan, lípa, platan, javor, buk, dub, jeřabiny, šípek apod). Přírodovědné hádanky. Hledáme podzimní pranostiky.

Vycházky s přírodovědou tématikou. Upevňujeme si pravidla chování v přírodě. Spolupráce s panem hajným.

Zimní období - prosinec, leden, únor

Společenská výchova

Udržujeme pořádek ve školní družině a ve svých školních pomůckách. Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednost. Rozvíjíme u žáků kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům. Dodržujeme zásady správného stolování a základní hygienické návyky. Umíme poprosit a poděkovat. Zdravíme dospělé osoby.

Dbáme na zlepšení vztahů mezi spolužáky, na kamarádské a přátelské chování.

Poznáváme se navzájem – hrajeme kontaktní a seznamovací hry. Vzájemná pomoc starších žáků mladším při činnostech v ŠD.

Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD.

Tělovýchovná činnost

 

Sezónní činnosti - sáňkování, bobování, bruslení, koulování.

Sněžný stavitel – hrátky na sněhu, se sněhem.

Cvičení v tělocvičně - cvičení na žíněnce, žebřinách, kruzích a se švihadly. Poučení žáků o BOZP při zimních sportech.

Pohybové hry, míčové hry a soutěživé hry.

Pracovně-technická činnost

 Vánoční dílna:  výroba, vystřihování, lepení, skládání z papíru, slámy, korálků, látek apod. Zdobení vánočního stromečku vyrobenými ozdobami. Společná výzdoba ŠD pro vánoční čas.

Projekt zima:

Kdy zima začíná, znaky zimního období. Skupinová práce – kreslení zimní krajiny, výroba sněhuláků, budek pro ptáčky, zimních papírových chaloupek apod. Práce s vlnou, výroba čertíků.

Příprava na vánoční jarmark – žáci z kroužku dovedných rukou vyrobí např. svícny, adventní věnce ( jejich zdobení), přáníčka.

Vlastivědná činnost

Poznávání důležitých institucí v obci (OÚ, pošta, lékař apod.). Návštívíme OÚ Byšice - beseda se starostkou obce. Žáci získávají zajímavé informace o obci nebo městě, ve kterém bydlí.

Vycházky s vlastivědnou tématikou po okolí.

Dopravní činnost

Rozšiřujeme vědomosti a praktické návyky v dopravní výchově. Výroba dopravních značek. Správné chování na chodníku a vozovce. DVD – dopravní výchova. Pexesa s dopravní tématikou. Vybarvování předtištěných dopravních obrázků. Zorganizujeme besedu s příslušníkem městské policie.

Vycházka s dopravní tématikou.

 

 

Výtvarná činnost

Kresby inkoustem, zmizíkem (zimní pohlednice, obrázky, krajiny)

Propojení s činností pracovní - vyrábění vánočních přáníček (pro MŠ, jídelnu, OÚ, vedení ZŠ, pro rodiče).

14Práce s pastelkami, temperovými a vodovými barvami, barvami na sklo, křídami, zapouštění barev apod.

Vybarvování obrázků se zimní a vánoční tématikou.

Přírodovědná činnost

Ochrana přírody. Rozvoj vztahu k přírodě. Sledování měnící se přírody. Rozdíly mezi podzimem a zimou.  Při vycházkách sledovat stopy ve sněhu, povídání o zvířatech, jejich životě v zimě. Krmení zvířátek. Přírodovědné vycházky.

Jarní období - březen, duben, květen

Společenská výchova

 

 

 

Den učitelů - vztah k pedagogům (výroba dárků pro učitele).

Projekt: „Březen – měsíc knihy“  - práce s knihou, kniha je můj kamarád, besedy ve školní knihovně. Vlastnoruční výroba knih (různé druhy), ve kterých se odráží činnost a akce ŠD.

Květen - Den matek – jak pomáhám své mamince, čím jí udělám největší radost.

Správné vyjadřování při hovoru, slušné chování ve škole, družině, jídelně. Dodržování hygienických návyků a bezpečnosti  ve ŠD.

Přírodovědná činnost

Projekt: „Příroda“

Školní program PC- zvířata DIDAKTA.

Seznámení, poznávání evropské flóry a fauny a jiných kontinentů.

Pozorování probouzející se jarní přírody – první jarní květy. Proměna počasí v období jara.

Poučení o správném chování v přírodě -netrhat a neničit přírodu.

Duben – využívání atlasů při práci, vyhledávání druhů ptactva, léčivých bylin apod. Výstava obrázků zvířátek, získávání zajímavých informací o jejich životě.

Vycházky jarní přírodou.

Tělovýchovná činnost

Využívání nových průlezek a lanové dráhy na nově upraveném sportovním parku na školní zahradě. Hry na novém hřišti na zahradě ZŠ. Tělovýchovné vycházky spojené se sportovní činností (např. skákání, běhání).

Sportovní hry venku na hříšti - kopaná, skákání přes švihadlo, gumu, vybíjená, házení na koš, florbal apod.

Házení a chytání míče, míčové hry – na jelena, polévka se vaří, vrabečka, vybíjená.

Důležitost dodržování pravidel a bezpečnosti při sportovních hrách, hra fair-play.

Pracovně-technická činnost

Výroba dárků ke Dni matek - přáníčka, drobné dárky.

Stříhání látek, kartonu, přišívání knoflíků.

Práce s modelovací hmotou - modelína, modurit, hlína.

Společenské a stolní hry.

Montáž a demontáž z různých druhů stavebnic. Soutěže. Manipulace se stavebnicemi.  Pro tvořivost a fantazii žáků využíváme pískoviště na nově upraveném sportovním parku          na školní zahradě.

Vlastivědná činnost

Město, ve kterém žiji (besedy, výstavy prací a obrázků, práce ve skupinách).

Tematické vycházky a poznávací výlet do okresního města Mělník.

Nejznámější řeky naší vlasti, národní parky.

Výtvarná činnost

Projekt:

„Velikonoce – velikonoční dílna“

Přáníčka na velikonoce, barvení vajec – práce s barvami, voskem, vlnou.

Výroba podle šablon – zapuštění barev do vody, obrázky dle fantazie žáků.

Lidové zvyky a tradice velikonoc (výroba přáníček, barvení a zdobení vajec různými technikami).

Kresba jarní přírody - stromy, květiny – práce tuží, perem.

Dopravní činnost

Projekt:

„Měsíc bezpečnosti“ - dopravní značky, chování žáků v silničním provozu. Různé kvízy, doplňovačky s dopravní tématikou.

Povinné vybavení kola, jeho údržba. Výstroj cyklisty a dodržování platných dopravních předpisů pro cyklisty. Soutěž na koloběžkách.

Červen

Společenská výchova

BOZP v době konání letních prázdnin.

Zopakujeme si zásady osobní hygieny.

Zopakujeme zásady slušného chování před prázdninami.

Dodržovat bezpečnost při letních sportech a hrátkách.

Projekt ve skupinách na téma bezpečnost.

Jazykolamy.

Pracovně-technická činnost

Kontrola hraček pro příští školní rok. Případná oprava.

Přesazování květin ve ŠD.

Úklid ŠD před hlavními prázdninami - sundání výzdoby z nástěnek, úklid hraček a stavebnic.

Tělovýchovná činnost

Různé sportovní a pohybové hry a aktivity na hřišti, před ŠJ,                   na zahradě ZŠ.

Sportovní odpoledne. Pobyt v přírodě s opékáním buřtů.

 

Výtvarná činnost

Práce s barevným papírem, kartonem, látkami.

Malování a vybarvování obrázků s letní tématikou. Malířská soutěž na téma: „Prázdniny se blíží“, „Duhový chodník“- malování křídami na chodník.

   

 

Vedoucí vychovatelka Lenka Purašová